Φιλοκαλοῦμεν μετ᾿εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας· πλούτῳ τε ἔργου καιρῷ μᾶλλον ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεθα καὶ τὴν πενίαν οὐχ ὁμολογοῦμεν αἰσχρόν. ... Ἔνεστι τοῖς πᾶσι οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια· μόνοι τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾿ἀχρεῖον νομίζομεν... Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ γῇ σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ᾿ἑκάστῳ ἐνδιαιτᾶται.
Thucydides, II, 40.

Commentaires